Art > the 80's!

Potato Polaroid
Potato Polaroid
1989